call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167

account_box กองคลัง
นางจีรา ทวีโชค
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจีรา ทวีโชค
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกาญจนา แป้นสุขา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางกาญจนา แป้นสุขา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นายมานพ ศรีม่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายมานพ ศรีม่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางนุชจรินทร์ พินิจผล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางนุชจรินทร์ พินิจผล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวฐิตาภรณ์ สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวฐิตาภรณ์ สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวขวัญชนก อรัญมิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวขวัญชนก อรัญมิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกวินนาถ บุญจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกวินนาถ บุญจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางดวงดาว สุมมาตย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
นางดวงดาว สุมมาตย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวณิชาดา สมคะเน
นักวิชาการคลัง
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวณิชาดา สมคะเน
นักวิชาการคลัง
(ลูกจ้างประจำ)
นายปรีชา อาวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายปรีชา อาวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวเกษสุดา วัฒทัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวเกษสุดา วัฒทัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 35
เดือนนี้ 5,392
เดือนที่แล้ว 12,077
ทั้งหมด 45,173