messager
 
เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


เทศบาลตำบลนิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality 043569167

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์ ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีให้คุ้มครองผู้ซื้อหมู่บ้านจัดสรรก่อนมีพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
find_in_page รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page ประชาสัมพันธ์การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
รายงานงบการเงินประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เทศบาลตำบลนิเวศน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีรัชการรับรู้การทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลนิเวศน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 20 (ทั้งหมด 147 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8