messager
 
เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


เทศบาลตำบลนิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality 043569167

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นางสุรีพร คู่กระสังข์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0989096656
นางพนธภรณ์ ธงทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 0981800662

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ว่าง)
นายประวีร์ บุญแดงดี
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0907993996
นางนลินี บุญเอก
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0879509007
นางบรรจง ผิวสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0830937321
นางดัชนีรัช ปิ่นทอง
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0803388836
นายเชิดชู ปัญญาบุญ
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0898897804
นายมงคล แก้วพินึก
เจ้าพนักงานธุรการ
จ่าสิบเอกวัฒนา พันธะชัย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0955638377
นายณัฐพงษ์ พันธ์ทา
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0834484146
นางสาวภัทรสิยามล เอกวงษา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวไพฑูรย์ สุมมาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0868428148
นางดารารัตน์ บุญยืน
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0878593545
พ.จ.อ.ชิษณุพงศ์ ขจรจิระธาดาวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : โทร : 0864632868
นางสาวอุไรวรรณ เวียงสิมา
นักประชาสัมพันธ์
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาววิภาพร ฤทธิแผลง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
โทร : 0842393439
นายเอกรัฐ นิลผาย
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
โทร : 0832818283
นางบังอร พันธุ์รัส
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
โทร : 0859277308
นางสาวมาริษา คุ้มสุวรรณ
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
โทร : 0951843725
นางสาวธนรภัทร เมฆมนต์
ผช.จพง.ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
โทร : 0856105399
นายศักรินทร์ ฤทธิแผลง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
โทร : 0910609095
นางสาววราภรณ์ สินทะแสน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
โทร : 0836677389