เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด
นงสาวอัจฉริยา ลำพองชาติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพนธภรณ์ ธงทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวกาญจนา ศรีภะนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางนลินี บุญเอก
นักทรัพยากรบุคคล
นายประเสริฐ สุโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักจัดการงานทั่วไป
จ่าเอกวิรุช อุ่นเจริญ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเชิดชู ปัญญาบุญ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางดัชนีรัช ปิ่นทอง
นักพัฒนาชุมชน
นางศรัณยา พ่วงพลอย
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวภัทรสิยามล เอกวงษา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายมงคล แก้วพินึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวไพฑูรย์ สุมมาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดารารัตน์ บุญยืน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุไรวรรณ เวียงสิมา
นักประชาสัมพันธ์
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาววิภาพร ฤทธิแผลง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเอกรัฐ นิลผาย
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางบังอร พันธุ์รัส
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวธนรภัทร เมฆมนต์
ผช.จพง.ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายทวี สุมมาตย์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)