messager
 
เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


เทศบาลตำบลนิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality 043569167

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
ตัวอย่างภาพ

info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น “ยึดหลักธรรมภิบาล บริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้”

พันธกิจ
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 2. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ พลานามัยให้เข็มแข็ง 3. ส่งเสริมการศึกษา 4. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ปรับปรุงและพัฒนาที่สาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนและสวนสุขภาพ 6. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับราษฎร 7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 9. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 11. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายในการพัฒนา
1. การคมนาคมไปมาได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย 2. ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง 3. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 4. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดี มีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย 5. พัฒนาที่สาธารณะให้เป็นสวนป่าสุขภาพ 6. ส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำและพัฒนาฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ามืออาชีพ 7. ส่งเสริมให้ราษฎรเล่นกีฬา 8. สร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรในการป้องกันโรคติดต่อ 9. ส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตตามวิถีของชุมชน 10. สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติเทศบาลตำบลนิเวศน์
เทศบาลตำบลนิเวศน์ จัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลนิเวศน์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ติดกับถนนสายหลักสำคัญคือถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงสายที่ 23) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอธวัชบุรี 4 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 8 กิโลเมตร

check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง เทศบาลตำบลนิเวศน์ จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนิเวศน์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ติดกับถนนสายหลักสำคัญคือถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงสายที่ 23) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอธวัชบุรี 4 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 8 กิโลเมตร

ที่ตั้ง

เนื้อที่
เทศบาลตำบลนิเวศน์ มีพื้นที่ทั้งหมด 27.82 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 17,387.05 ไร่ ภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นราบลุ่มและเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะเสียเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ภูมิอากาศทั่วไปค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 29 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลนิเวศน์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูกาล เรียก “มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ” อิทธิพลของลมมรสุมนี้จะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นในช่วงฤดูฝน เทศบาลตำบลนิเวศน์มีอากาศร้อนจัด และแห้งแล้งในฤดูร้อน และมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ

สภาพภูมิอากาศ

เทศบาลตำบลนิเวศน์ มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ประกอบด้วย


ท้องถิ่นอื่นในตำบล ประชากรในพื้นที่ทั้งสิ้น 6,643 คน แยกเป็นชาย 3,298 คน หญิง 3,345 คน มีความหนาแน่น 239 คน/ตารางกิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ ร้อยละ 95 ของประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์

สภาพทางสังคม การศึกษา

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

สาธารณสุข

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน