เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


เทศบาลตำบลนิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality 043569167

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

การโอนงบประมาณรายจ่าย
folder การโอนงบประมาณรายจ่าย

สถิติ sitemap
วันนี้ 9
เดือนนี้5,678
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)47,429
ทั้งหมด 259,944

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการโมเดลแก้จน [12 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [5 กุมภาพันธ์ 2567]
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2567 [5 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ [11 มกราคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เทศบาลตำบลนิเวศน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลนิเวศน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview670
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview331

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
check_circle ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลนิเวศน์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


ผู้บริหารท้องถิ่น
check_circle ผู้บริหารองค์กร
นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
พ.อ.ต.สมพงษ์ โชติชื่น
ปลัดเทศบาลตำบลนิเวศน์
โทร : 0849595015
พ.อ.ต.สมพงษ์ โชติชื่น
ปลัดเทศบาลตำบลนิเวศน์
โทร : 0849595015
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงานระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ