call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167

แผนพัฒนาท้องถิ่น
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
info ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา การพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน์ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ 2563) ได้ดำเนินการแก้ปัญหา และ สนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น ทุกๆ ด้านควบคู่กันไป การสรุปสถานการณ์การพัฒนา การพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ได้ ดำเนินการพัฒนา โดยเรียงลำดับได้ตามงบประมาณ ดังนี้ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. การพัฒนาด้านการศึกษาและศาสนา 3. การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร – การปกครอง 4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 7. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบล โดยใช้หลักการ SWOT ANALYSIS สรุปดังนี้ จุดแข็ง 1. เป็นเมืองสงบ พลเมืองอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้ 2. พลเมืองมีความสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกัน 3. เทศบาลตำบลนิเวศน์มีพื้นที่เล็กสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว จุดอ่อน 1. ประชาชนยังมีการรวบกลุ่มในการประกอบอาชีพค่อนข้างน้อย และยังไม่เข้มแข็ง 2. ขาดความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 3. ภารกิจของเทศบาลตำบลเพิ่มมากขึ้น จากการถ่ายโอน แต่บุคลากรยังขาด ความเชี่ยวชาญ โอกาส 1. นโยบายการสนับสนุนสินค้าของกลุ่มอาชีพ เช่น สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ 2. การถ่ายโอนภารกิจมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งความใกล้ชิดกับประชาชน อุปสรรค 1. ประสบภัยธรรมชาติ 2. นโยบายการพัฒนาฝีมือ แรงงาน การประกอบอาชีพ อาชีพเสริม ยังเข้าไม่ถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง ประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาประจำปี กับโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง ในปี พ.ศ 2563 โดยคิดเป็นร้อยละของโครงการและงบประมาณ ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สำหรับผลสำเร็จในการบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา การแก้ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์ สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่ง โดยแยกรายละเอียดในแต่ละ ด้าน ดังนี้ 1. ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบล ได้ก่อสร้างสาธารณูปการด้านโครงสร้างพื้นฐานจำเป็น โดยเฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมที่ไม่สะดวกได้มากพอสมควร 2. ด้านเศรษฐกิจ เทศบาลตำบล ได้พยายามที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล โดยเฉพาะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การให้เงินอุดหนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามนโยบายเศรษฐกิจและชุมชนพึ่งตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาว่างงาน การเพิ่มรายได้ การแก้ไขปัญหาว่างงาน การแก้ไขปัญหาความยากจนแต่ยังขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ในการประกอบอาชีพ 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตำบลได้จัดระบบบริหารการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร โดยเฉพาะการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยได้สร้างจิตสำนึกร่วมกันกับประชาชนในท้องถิ่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ด้านสังคม เทศบาลตำบลนิเวศน์ ได้พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถช่วยตนเองได้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง โดยได้จัดทำโครงการ รณรงค์รูปแบบต่างๆ ส่งเสริมกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ได้เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง และได้ส่งเสริมประเพณี ที่สำคัญของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ซึ่งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างพร้อมเพรียง 5. ด้านการเมืองการบริหาร ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลมากขึ้น เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรรมการต่างๆ การเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รับถึงกิจการและขั้นตอนการบริหารงานเทศบาลตำบลนิเวศน์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67