ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถไถในการเกรดดันขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง