ชื่อเรื่อง : จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนิคม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง