call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167

ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา
รายละเอียด : วันที่ 9 กันยายน 2564 นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน นายกเทศมนตรีฯ นายกมล ศิริเกตุ นางเพ็ญจิตร วังผือ รองนายกเทศมนตรีฯ นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย ปลัดเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิเวศน์ ร่วมต้อนรับ ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภาและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบชุดของฝาก "เราสู้ไปด้วยกัน" ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นบุคลากรด้านหน้า เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72